Látogatók összesen: 687598

Online felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó és 7 vendég van a webhelyen.

 Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Felügyelőségünkön 2014. december 12-én (pénteken) és december 13-án (szombaton) az ügyfélfogadás ideje: 800 –1200 óráig tart.

A Földművelésügyi Minisztérium "OKIR - OKIR Környezet és természetvédelmi alapinfrastruktúra fejlesztés, alrendszerek továbbfejlesztése” című KEOP pályázata keretén belül elkészült az új OKIR szoftver. Az új Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer 2014. decemberében kezdi meg működését, mely jelentősen átalakítja az önbevalláson alapuló adatszolgáltatások teljesítésének módját.

KAR adatlapok papír alapon 2014. november 20-ig nyújthatók be, ezt követően csak 2014. december 15-től fogad a rendszer KAR adatlapokat, kizárólagosan elektronikus formában.

LAL és LM adatlapok papír alapon 2014. december 31-ig benyújthatók, elektronikus úton 2014. december 15-től fogad adatokat a rendszer. 

2015. január 1-től azonban kizárólag Ügyfélkapun keresztül lehetséges az adatszolgáltatás.

A 2014. évre vonatkozó éves szakterületi (levegős, hulladékos és vizes) adatszolgáltatások már csak elektronikusan fogadhatók be. 


Nyíregyháza, 2014. november 18.

 

Szentesi Péter

igazgató

 Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Felügyelőségünkön 2014. október 18-án (szombaton) pénteki munkarend szerint az ügyfélfogadás ideje: 800 –1200 óráig tart.

2014. október 24-én (pénteken) a munka és az ügyfélfogadás a Felügyelőségen szünetel.

A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség tájékoztatja az érintetteket arról, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 2014. szeptember 30-ai módosítása értelmében azok a begyűjtési és tárolási engedélyek, melyek érvényességi ideje 2015. január 1. után jár le a Ht. korábbi szabályozása ellenére - 2015. január 1-jével nem vesztik érvényüket, hanem a bennük foglalt ideig érvényesek. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység az engedély érvényességi ideje alatt jogszerűen folytatható.

 
Nyíregyháza, 2014. október 6.
 
Szentesi Péter
igazgató

 Tájékoztatjuk, hogy 2014. október 1-jétől a konzultációs díjra vonatkozó szabályozás az alábbiak szerint változott:

  • a díj összege: bruttó 3690,- Ft/órára csökkent. A konzultációs díj összege függ a konzultáción részt vevő ügyintézők számától is, amit a konzultáció témája, témakörei határoznak meg.
  • a konzultációs díj csak azokra az esetekre terjed ki, amikor a környezethasználat, a beruházás, az engedélyköteles tevékenység környezetvédelmi és természetvédelmi, valamint jogi feltételeit kívánják előzetesen tisztázni. A folyamatban lévő kérelemre indult igazgatási szolgáltatási díjköteles, vagy illetékköteles, valamint a hivatalból indított eljárásokban felmerülő konzultáció esetén konzultációs díjat nem kell fizetni.
Továbbra is lehetőség van a konzultációs díjat a helyszínen megfizetni, vagy a konzultáció egyeztetését követően, a konzultációt megelőzően a felügyelőség számlaszámára elutalni.
A felügyelőség az ügyfelek érdekeit és igényeit figyelembe véve szervezi a konzultációkat, ezért kérem, hogy konzultációs igény esetén a konzultációs időpontját, annak pontos témáját, a felmerülő kérdéseket előzetesen a felügyelőség munkatársával egyeztetni szíveskedjen! A szóban, közvetlenül a felügyelőség munkatársaival folytatott konzultáción kívül írásban is várjuk állásfoglalás iránti kérelmeiket, melyeket szintén a fenti a konzultációs díj terhel.
 
Nyíregyháza, 2014. október 03.
Szentesi Péter
igazgató

A Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség tájékoztatása alapján a Nyíregyháza, Széna téren a KEOP pályázatban szállított MP101M+CPM PM10 analizátor meghibásodott, ezért az állomáson a PM10 komponens mérése 2014.09.30. 22:00-tól az analizátor javításáig szünetel. Javítása várhatóan jövő hét szerdára várható.

 A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a hatásköreiben 2014. szeptember 10-ével bekövetkezett változásokról az alábbi tájékoztatást teszi közzé:

2014. szeptember 10-ével a felügyelőségek vízvédelmi hatósági és szakhatósági hatáskörei átkerülnek a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokhoz. A hatáskör átszervezésére a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 04.) Korm. rendelet alapján kerül sor. A rendelet a Magyar Közlöny 120. számában jelent meg.
A felügyelőségen indult és 2014. szeptember 10-én folyamatban lévő vízvédelmi hatósági és szakhatósági eljárások a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál, mint vízvédelmi hatóságnál folytatódnak!
Továbbra is a felügyelőség hatáskörébe tartozik a felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos feladatok közül a kármentesítés, melyet a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szabályoz.
A felügyelőség környezetvédelmi és természetvédelmi hatásköreit a változások nem érintik!
Nem változik a felügyelőség elnevezése, elérhetősége, ügyfélfogadási rendje és bankszámlaszáma sem.
A szervezeti átalakítás végrehajtása során mindkét hatóság biztosítja az ügyek zavartalan intézését!
Nyíregyháza, 2014. szeptember 10.
Szentesi Péter
igazgató

Államalapító Szent István ünnepe alkalmából Fazekas Sándor Földművelésügyi Miniszter Szentmiklóssy Józsefné ügykezelőnek, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség munkatársának, négy évtizedes precíz, lelkiismeretes szakmai munkája elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából miniszteri elismerő oklevelet adományozott.

Szentmiklóssy Józsefné

 Az önkormányzati utak felújítása során keletkezett bontási hulladékra vonatkozóan (bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től EWC 17 03 02) a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a következő gyakorlatot elfogadhatónak tartja:

    1. Amennyiben az építési-bontási hulladék nem kerül a kivitelezést végző vállalkozás tulajdonába, tehát polgári jog szabályai szerint hatalmat nem gyakorol felette, rendelkezéséi joga azon nincs, úgy az önkormányzat, mint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) 2. § 24. pontja szerinti hulladékbirtokos köteles a hulladéknak a Ht. 31. §-a szerinti megfelelő kezeléséről (hasznosításáról) gondoskodni. A hulladék további hasznosítását csak a környezetvédelmi hatóság által kiadott a bontott aszfalt hulladékra (bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től EWC 17 03 02) érvényes és jogerős, hulladékhasznosítási engedéllyel rendelkező végezhet.
ÉS
    2. Az aszfalt hulladék beszállítható az önkormányzat részére, anélkül, hogy az önkormányzat arra hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezne. A hulladék szállítását végző vállalkozásnak azonban a hulladék szállítására engedéllyel kell rendelkeznie.
TOVÁBBÁ
    3. Ebben az esetben a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség is az önkormányzatot terheli. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének határideje minden év március 1. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségen 2014. július 15. napján (kedden) áramszünet miatt a munka és az ügyfélfogadás szünetel.

A fentiek alapján 2014. július 15. napja a Felügyelőség ügymenetében aközigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdés g) pontja szerinti üzemzavarnak minősül és az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

Elérhetőség

4400 Nyíregyháza,
Kölcsey u. 12-14.

Pf.: 246


Telefon:
06-42-598-930

Ügyeleti Telefon:
06-30-620-7007

 
Fax:
06-42-598-941
felsotiszavideki [at] zoldhatosag [dot] hu (E-mail)

 
Számla szám:
10044001-01711923-00000000
 
 
Nyíregyházi Felügyelőség központosított bevételek beszedési számla száma:

10044001-01711923-31000006 
 
Ügyfélfogadási idő:

hétfő és péntek
8.00-12.00

szerda
8.00-12.00
13.00-16.00

 

Hírdetmények

 OLM
 Téka program

Vadonleső

Zöldfesztivál