HUSKROUA/1702/6.1/0029

A SZSZBM Kormányhivatal a Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 keretében uniós pályázati forrást nyert az „Ecological Assessment of Upper-Tisa River Basin to Develop the Monitoring Network and to Create an Action Plan to Protect Natural Values” (A Felső-Tisza vízgyűjtő ökológiai állapotának értékelése a monitoring hálózat fejlesztése érdekében, intézkedési program kidolgozása a természeti értékek védelméhez) megnevezésű projekt végrehajtására.
 
A támogatási szerződés aláírása megtörtént, a projekt kezdő dátuma 2020. május 6., időtartama 24 hónap. A projekt szakmai feladatainak végrehajtását a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály koordinálja. 
 
A projekt megvalósításában közreműködő partnerek:
 
Erdélyi Kárpátok Egyesület Románia Szatmárnémeti
Állami Ökológiai Felügyelőség Ukrajna, Ungvár, 
EUROPOLIS Helyi Fejlesztési és Információforrás Ügynökség Ukrajna Ungvár,
 
A projekt becsült teljes költségvetése 504 949,06 EURO, amelynek 90%-át az Európai Unió biztosítja.
 
A project általános célkitűzései:
 
A projekt hozzájárul a közös természeti értékek sikeres védelméhez és a határokon átnyúló Tisza folyó és mellékfolyói vízminőségének és ökológiai állapotának javításához. Az általános célkitűzések között szerepel a Magyarország, Románia és Ukrajna közötti jó kapcsolatok erősítése, valamint a célterület lakossága természetvédelmi érzékenységének fokozása.
A projekt hosszú távú célja a Felső-Tisza régió magas természeti értékének fenntartása a természetvédelmi szempontok figyelembevétele érdekében.
A Tisza nem csak a természetes erőforrásokban gazdag természetes élőhely, hanem számos szolgáltatást nyújt a vízgyűjtőn élők számára, és a folyó egyre népszerűbb vízi turisztikai célpont.
A projekt területén a változatos élővilág és ökológiai hálózat hosszú távú megőrzése európai szinten csak egy koherens, határokon átnyúló természetvédelmi politikán alapuló közös stratégia alapján lehetséges.
 
A projekt terület
 

Specifikus célok:

 
1. A szennyezőforrások felmérése, ökológiai állapotértékelés a projekt területen
2. A közösségi jelentőségű és invazív fajok összehangolt vizsgálata a határokon átnyúló Felső-Tisza és mellékfolyói térségében, valamint vizes élőhelyeikben a régió biodiverzitásának hosszú távú megőrzése és a természetvédelmi gazdálkodás fejlesztése érdekében.
3. A vizes élőhelyek ökológiai értékeivel kapcsolatos természetvédelem tudatosítása a helyi közösségek közvetlen bevonásával.
 
A továbbiakban a projekt végrehajtásával kapcsolatos aktuális információkról, friss hírekről a a fejlesztés alatt álló hivatalos projekt weboldalon is tájékozódhatnak, amelynek elérhetőségét a későbbiekben itt közzétesszük.
 

 
 
Nyitóértekezlet:
 
A projekt partnerek 2020. május 19-én tartották meg az „Ecological Assessment of Upper-Tisa River Basin to Develop the Monitoring Network and to Create an Action Plan to Protect Natural Values” című projekt végrehajtásának megkezdésével kapcsolatos feladatok megbeszélése céljából a projekt nyitóértekezletüket. Tekintettel a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos veszélyhelyzetre és korlátozó intézkedésekre, virtuálisan, interneten ZOOM alkalmazáson keresztül történt a megbeszélés. 
Az eseményen a partnerek projekt menedzserein kívül több szakértő is részt vett, továbbá a Közös Technikai Titkárság képviseletében bekapcsolódott a megbeszélésbe Benyó Edit program menedzser is.
 
 
Az egyeztetés fő témakörei a következők voltak:
  
1. A projekt elkezdésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok, amelyeknek keretében el kell végezni a projekt Ukrajnában történő regisztrációját, be kell szerezni a nemzeti jogszabályoknak megfelelően a tervezett tevékenységekhez szükséges engedélyeket (biológiai felmérések, vizsgálatok). Meg kell kezdeni a projekt végrehajtásához a közbeszerzési/beszerzési eljárások lefolytatását az eszközök, szolgáltatások stb. megrendeléséhez. 
2. Meg kell vizsgálni az érvényben lévő utazási korlátozások figyelembe vételével milyen lehetőségek vannak a határátlépésekre, és ez milyen hatással van a projekt ütemterv szerinti végrehajtására. Amennyiben a terepi munkák nem kezdhetők el időben, kérvényezni lehet a projekt végrehajtásának felfüggesztését. 
3. Kommunikációs tevékenységgel kapcsolatosan a legfontosabb alapelv a program, illetve a projekt láthatósági elemek útmutató szerinti használata. Minden írott anyag megjelenítése előtt a program menedzsertől jóváhagyást kell kérni, aki ellenőrzi az arculati elemek megfelelő használatát. Ez minden kiadványra, közösségi médiában megjelent információra, filmekre stb. érvényes.
4. A projekt szakmai és pénzügyi módosításával kapcsolatos eljárási rend. Az igényeket a partnereknek folyamatosan jelezni kell a vezető partner felé, aki a módosítással kapcsolatos dokumentumokat megküld a program menedzser részére, jóváhagyásra. Amennyiben a módosítások mértéke meghaladja a költségvetési fősorok között a 20 %-ot akkor szerződésmódosítás szükséges. A módosításokat a program menedzser nyilvántartja, így már azokat csak az éves jelentésben kell bemutatni. 
 

 

felfuggeszt


Folytatódik a projekt megvalósítása:

A partnerekkel egyetértésben, a projekt megvalósításának - négy hónap időtartamú felfüggesztést követően - 2020. december 15-től történő folytatását bejelentettük a Technikai Titkárságnak.

A projekt feladatterve alapján 2021. április hónapban kezdődnének a Felső-Tisza és mellékfolyói ukrán-román-magyar területén azok a vizsgálatok és felmérések, amelyek egyik célja, a vízgyűjtő vízfolyásai ökológiai állapotának értékelése. A másik feladat a közösségi jelentőségű és invazív fajok összehangolt vizsgálata a halak és más vízi élőlények esetében, továbbá a hód és vidra populációk számbavétele a folyók mentén.

A tervezett feladatok elvégzéséhez valamennyi közreműködő projekt partnernek áprilisig be kell szereznie a különböző engedélyeket, a terepi munkákhoz szükséges anyagokat, eszközöket, felszereléseket. Egyes élőlény csoportok gyűjtéséhez, vizsgálatához biztosítani kell szakértők közreműködését. Ennek érdekében egy nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárást fogunk lefolytatni.

Bízunk abban, hogy a járványhelyzet és az egyéb környezeti tényezők már nem fogják kedvezőtlenül befolyásolni a projekt keretében tervezett feladatok végrehajtását.


 

A projekt területen a Felső-Tisza és mellékfolyóiból történő víz- és biológiai mintavételekhez a felszerelések szállítását, a terepen történő biztonságos közlekedést a projekt költségvetéséből vásárolt Ford Ranger terepjáró biztosítja.


Információk az ökológiai állapotfelmérésről

 

2021. május és október közötti időszakban elvégeztük a projektben tervezett vízmintavételeket kémiai és fitoplankton vizsgálatokra, valamint a mintavételi szelvényekben helyszíni mérések is történtek. A Felső-Tisza magyarországi, Záhony és Tivadar közötti szakaszán, valamint a mellékfolyókon (Túr, Szamos, Kraszna, Batár patak) 14 szelvényben vettünk vízmintákat. A Tisza romániai mellékfolyóiból (Visó, Iza és annak mellékfolyójából, a Mára folyóból összesen 5 mintavételi ponton történtek vízmintavételek.

A helyszínen a vízmintákból mértük a pH és az elektromos vezetőképesség értékeket, vízhőmérsékletet és az oldott oxigén koncentrációt és az oxigéntelítettséget.

A Tisza ukrajnai szakaszán és a mellékfolyókon a projekt ukrajnai partnere, a Kárpátaljai Ökológiai Igazgatóság végzi a mintavételeket. Valamennyi minta laboratóriumi vizsgálata Ukrajnában történik.

A projektben az egyik fő cél a Felső-Tisza és mellékfolyói ökológiai állapotának vizsgálata. Az élőlénycsoportok közül a plankton és az élőbevonat mintákat a Kormányhivatal munkatársa vizsgálja, míg a makroszkópikus vízi gerinctelenek és halak felmérésére, az ökológiai állapot értékelésére közbeszerzési eljárás keretében a BioAqua Pro Kft. szakértőit választottuk.

Sajnos sem a környezeti (hideg időjárás, áradás), sem az adminisztratív feltételek (ukrajnai engedély beszerezése) nem alakultak kedvezően, így a tervezett felmérések, helyszíni vizsgálatok és mintavételek csak részben, magyar és román folyó szakaszokon valósultak meg.

Ukrajnában speciális engedély szükséges a vizsgálatok elvégzéséhez, amelyet ezideig nem sikerült megkapnunk. Rendszeres egyeztetések tárgyalások folynak az ukrán partnerünk és az illetékes minisztérium munkatársai között a probléma megoldására. Bízunk benne, hogy a tervezett mintavételi/vizsgálati program egy része a jövő évben Ukrajnában is megvalósítható lesz.

A projektben elvégzett feladatokról részletesebb információk szerepelnek a projekt honlapján

http://www.etimaproject.eu/ és facebook oldalán https://www.facebook.com/ETIMAproject/.