HUSKROUA/1702/6.1/0029

A SZSZBM Kormányhivatal a Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 keretében uniós pályázati forrást nyert az „Ecological Assessment of Upper-Tisa River Basin to Develop the Monitoring Network and to Create an Action Plan to Protect Natural Values” (A Felső-Tisza vízgyűjtő ökológiai állapotának értékelése a monitoring hálózat fejlesztése érdekében, intézkedési program kidolgozása a természeti értékek védelméhez) megnevezésű projekt végrehajtására.
 
A támogatási szerződés aláírása megtörtént, a projekt kezdő dátuma 2020. május 6., időtartama 24 hónap. A projekt szakmai feladatainak végrehajtását a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály koordinálja. 
 
A projekt megvalósításában közreműködő partnerek:
 
Erdélyi Kárpátok Egyesület Románia Szatmárnémeti
Állami Ökológiai Felügyelőség Ukrajna, Ungvár, 
EUROPOLIS Helyi Fejlesztési és Információforrás Ügynökség Ukrajna Ungvár,
 
A projekt becsült teljes költségvetése 504 949,06 EURO, amelynek 90%-át az Európai Unió biztosítja.
 
A project általános célkitűzései:
 
A projekt hozzájárul a közös természeti értékek sikeres védelméhez és a határokon átnyúló Tisza folyó és mellékfolyói vízminőségének és ökológiai állapotának javításához. Az általános célkitűzések között szerepel a Magyarország, Románia és Ukrajna közötti jó kapcsolatok erősítése, valamint a célterület lakossága természetvédelmi érzékenységének fokozása.
A projekt hosszú távú célja a Felső-Tisza régió magas természeti értékének fenntartása a természetvédelmi szempontok figyelembevétele érdekében.
A Tisza nem csak a természetes erőforrásokban gazdag természetes élőhely, hanem számos szolgáltatást nyújt a vízgyűjtőn élők számára, és a folyó egyre népszerűbb vízi turisztikai célpont.
A projekt területén a változatos élővilág és ökológiai hálózat hosszú távú megőrzése európai szinten csak egy koherens, határokon átnyúló természetvédelmi politikán alapuló közös stratégia alapján lehetséges.
 
A projekt terület
 

Specifikus célok:

 
1. A szennyezőforrások felmérése, ökológiai állapotértékelés a projekt területen
2. A közösségi jelentőségű és invazív fajok összehangolt vizsgálata a határokon átnyúló Felső-Tisza és mellékfolyói térségében, valamint vizes élőhelyeikben a régió biodiverzitásának hosszú távú megőrzése és a természetvédelmi gazdálkodás fejlesztése érdekében.
3. A vizes élőhelyek ökológiai értékeivel kapcsolatos természetvédelem tudatosítása a helyi közösségek közvetlen bevonásával.
 
A továbbiakban a projekt végrehajtásával kapcsolatos aktuális információkról, friss hírekről a a fejlesztés alatt álló hivatalos projekt weboldalon is tájékozódhatnak, amelynek elérhetőségét a későbbiekben itt közzétesszük.
 

 
 
Nyitóértekezlet:
 
A projekt partnerek 2020. május 19-én tartották meg az „Ecological Assessment of Upper-Tisa River Basin to Develop the Monitoring Network and to Create an Action Plan to Protect Natural Values” című projekt végrehajtásának megkezdésével kapcsolatos feladatok megbeszélése céljából a projekt nyitóértekezletüket. Tekintettel a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos veszélyhelyzetre és korlátozó intézkedésekre, virtuálisan, interneten ZOOM alkalmazáson keresztül történt a megbeszélés. 
Az eseményen a partnerek projekt menedzserein kívül több szakértő is részt vett, továbbá a Közös Technikai Titkárság képviseletében bekapcsolódott a megbeszélésbe Benyó Edit program menedzser is.
 
 
Az egyeztetés fő témakörei a következők voltak:
  
1. A projekt elkezdésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok, amelyeknek keretében el kell végezni a projekt Ukrajnában történő regisztrációját, be kell szerezni a nemzeti jogszabályoknak megfelelően a tervezett tevékenységekhez szükséges engedélyeket (biológiai felmérések, vizsgálatok). Meg kell kezdeni a projekt végrehajtásához a közbeszerzési/beszerzési eljárások lefolytatását az eszközök, szolgáltatások stb. megrendeléséhez. 
2. Meg kell vizsgálni az érvényben lévő utazási korlátozások figyelembe vételével milyen lehetőségek vannak a határátlépésekre, és ez milyen hatással van a projekt ütemterv szerinti végrehajtására. Amennyiben a terepi munkák nem kezdhetők el időben, kérvényezni lehet a projekt végrehajtásának felfüggesztését. 
3. Kommunikációs tevékenységgel kapcsolatosan a legfontosabb alapelv a program, illetve a projekt láthatósági elemek útmutató szerinti használata. Minden írott anyag megjelenítése előtt a program menedzsertől jóváhagyást kell kérni, aki ellenőrzi az arculati elemek megfelelő használatát. Ez minden kiadványra, közösségi médiában megjelent információra, filmekre stb. érvényes.
4. A projekt szakmai és pénzügyi módosításával kapcsolatos eljárási rend. Az igényeket a partnereknek folyamatosan jelezni kell a vezető partner felé, aki a módosítással kapcsolatos dokumentumokat megküld a program menedzser részére, jóváhagyásra. Amennyiben a módosítások mértéke meghaladja a költségvetési fősorok között a 20 %-ot akkor szerződésmódosítás szükséges. A módosításokat a program menedzser nyilvántartja, így már azokat csak az éves jelentésben kell bemutatni. 
 

 

felfuggeszt


Folytatódik a projekt megvalósítása:

A partnerekkel egyetértésben, a projekt megvalósításának - négy hónap időtartamú felfüggesztést követően - 2020. december 15-től történő folytatását bejelentettük a Technikai Titkárságnak.

A projekt feladatterve alapján 2021. április hónapban kezdődnének a Felső-Tisza és mellékfolyói ukrán-román-magyar területén azok a vizsgálatok és felmérések, amelyek egyik célja, a vízgyűjtő vízfolyásai ökológiai állapotának értékelése. A másik feladat a közösségi jelentőségű és invazív fajok összehangolt vizsgálata a halak és más vízi élőlények esetében, továbbá a hód és vidra populációk számbavétele a folyók mentén.

A tervezett feladatok elvégzéséhez valamennyi közreműködő projekt partnernek áprilisig be kell szereznie a különböző engedélyeket, a terepi munkákhoz szükséges anyagokat, eszközöket, felszereléseket. Egyes élőlény csoportok gyűjtéséhez, vizsgálatához biztosítani kell szakértők közreműködését. Ennek érdekében egy nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárást fogunk lefolytatni.

Bízunk abban, hogy a járványhelyzet és az egyéb környezeti tényezők már nem fogják kedvezőtlenül befolyásolni a projekt keretében tervezett feladatok végrehajtását.


 

A projekt területen a Felső-Tisza és mellékfolyóiból történő víz- és biológiai mintavételekhez a felszerelések szállítását, a terepen történő biztonságos közlekedést a projekt költségvetéséből vásárolt Ford Ranger terepjáró biztosítja.


Információk az ökológiai állapotfelmérésről

 

2021. május és október közötti időszakban elvégeztük a projektben tervezett vízmintavételeket kémiai és fitoplankton vizsgálatokra, valamint a mintavételi szelvényekben helyszíni mérések is történtek. A Felső-Tisza magyarországi, Záhony és Tivadar közötti szakaszán, valamint a mellékfolyókon (Túr, Szamos, Kraszna, Batár patak) 14 szelvényben vettünk vízmintákat. A Tisza romániai mellékfolyóiból (Visó, Iza és annak mellékfolyójából, a Mára folyóból összesen 5 mintavételi ponton történtek vízmintavételek.

A helyszínen a vízmintákból mértük a pH és az elektromos vezetőképesség értékeket, vízhőmérsékletet és az oldott oxigén koncentrációt és az oxigéntelítettséget.

A Tisza ukrajnai szakaszán és a mellékfolyókon a projekt ukrajnai partnere, a Kárpátaljai Ökológiai Igazgatóság végzi a mintavételeket. Valamennyi minta laboratóriumi vizsgálata Ukrajnában történik.

A projektben az egyik fő cél a Felső-Tisza és mellékfolyói ökológiai állapotának vizsgálata. Az élőlénycsoportok közül a plankton és az élőbevonat mintákat a Kormányhivatal munkatársa vizsgálja, míg a makroszkópikus vízi gerinctelenek és halak felmérésére, az ökológiai állapot értékelésére közbeszerzési eljárás keretében a BioAqua Pro Kft. szakértőit választottuk.

Sajnos sem a környezeti (hideg időjárás, áradás), sem az adminisztratív feltételek (ukrajnai engedély beszerezése) nem alakultak kedvezően, így a tervezett felmérések, helyszíni vizsgálatok és mintavételek csak részben, magyar és román folyó szakaszokon valósultak meg.

Ukrajnában speciális engedély szükséges a vizsgálatok elvégzéséhez, amelyet ezideig nem sikerült megkapnunk. Rendszeres egyeztetések tárgyalások folynak az ukrán partnerünk és az illetékes minisztérium munkatársai között a probléma megoldására. Bízunk benne, hogy a tervezett mintavételi/vizsgálati program egy része a jövő évben Ukrajnában is megvalósítható lesz.

A projektben elvégzett feladatokról részletesebb információk szerepelnek a projekt honlapján

http://www.etimaproject.eu/ és facebook oldalán https://www.facebook.com/ETIMAproject/.


Információk a projekt tevékenységekről

2021. szeptember 5-én lezárult a projekt végrehajtásának első időszaka. A projekt partnerek az elektronikus rendszerben elkészítették a jelentéseket az első évében végzett tevékenységeikről és elvégezték a pénzügyi elszámolást. A projekt szintű szakmai és pénzügyi jelentést a projekt Irányító Hatóság jóváhagyta.
A projektben az eredeti munkaprogramnak és időütemezésnek megfelelően 2021.-ben befejeződtek a vízkémiai, plankton és élőbevonat mintavételek, vizsgálatok. A makroszkópikus vízigerinctelen élőlénycsoport és a halak felmérése a magyarországi és a romániai projekt területen megtörtént. 
A korábban már említett, az ukrajnai területi munkákkal kapcsolatosan felmerült adminisztratív problémák (engedélyezési eljárások) miatt több megbeszélés is történt a Kijevi Hidrobiológiai Kutató Intézettel és Ukrajnában dolgozó szakértőkkel, de 2021.-ben semmilyen megoldás nem volt kivitelezhető az elmaradt helyszíni gyűjtések, vizsgálatok elvégzésére. 
Ukrajnában ezután már nem volt lehetőség terepi felmérések vizsgálatok tervezésére és elvégzésére, mivel 2022. február 24-én Oroszország katonai agressziót indított Ukrajna ellen. Ebben a helyzetben az ukrán partnerek több hónapig nem tudtak dolgozni; mindennapi életük teljesen lehetetlenné vált.
További feladatok elvégzése, pl. értékelő tanulmányok írása, monitoring tervek elkészítése, az Ukrajnában tervezett projekt események megtartása (workshop, konferencia) is csak jelentős időhátránnyal valósulhat meg. Az ukrajnai Kedvezményezettek 2022 májusa óta tudták folytatni a projekttel kapcsolatos tevékenységeket.
Előzőek miatt szükségessé vált a projekt végrehajtási időtartamának meghosszabbítása is. Indokainkat a projekt Irányító Hatóság elfogadta, így a projektben még hátralévő feladatok elvégzésére, a megfogalmazott célok és indikátorok elérésére vonatkozó határidő 2023. április 5.
Az eltelt időszakban valamennyi szakértő megkezdte az elvégzett vizsgálatok adatainak, eredményeinek rendszerezését, feldolgozását és a projektben vállalt tanulmányok elkészítését a folyók vízminőségéről, ökológiai állapotáról a vízi élőlénycsoportok jellemzőiről.
A Vezető Partner munkatársai a romániai projekt partner (Erdélyi Kárpátok Egyesület) képviselőivel november hónapban munkaértekezletet tartottak az elvégzendő feladatokról.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A szakértők egyeztettek a projekt terület jellemző szennyvízkibocsátásairól készítendő tanulmányról és a szennyezés csökkentési intézkedési tervről (action plan). A Vezető Partner tájékoztatást dott arról, hogy Tisza folyó vizsgált szakaszára és a a Tisza fontosabb mellékfolyóira a Víz Keretirányelv figyelembe vételével decemberre elkészül a vízminőségi értékelés, amely alapján a projekt partnerek javaslatokat tesznek a víztestek további vízminőségi monitoringjára is.

A romániai partner az ökológiai állapotfelmérés eredményeiről készít egy kiadványt, amelynek részleteivel kapcsolatban szintén egyeztettek a megbeszélés résztvevői.  

A partnerek a projekt eredményeiről a 2023. márciusra tervezett, Nyíregyházán megtartandó konferencián számolnak majd be.

 

 

ETIMA projekt beszerzések

A beszerzések listája az alábbi linkre kattintva érhető el:

ETIMA projekt beszerzések