Tájékoztatás

Az elmúlt években megnőtt azon közérdekű bejelentések száma, mely a vadonélő állatok riasztására szolgáló gázágyúk használatának zajterhelése ellen irányult.

A fentiek alapján a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (továbbiakban: Főosztály) felhívja azon mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó ügyfeleinek figyelmét, akik a gyümölcsösök, vagy termények védelmében gázágyút kívánnak használni az alábbiakra:

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.

(2) Ha az üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője a környezeti zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem benyújtását elmulasztja, a környezetvédelmi hatóság - a környezeti zajforráson belül elhelyezett egyedi zajforrások számának és a hatásterület méréssel történő megállapításának szükségessége mérlegelésével megállapított határidő tűzése mellett - felhívja annak teljesítésére.

(3) Nem kell környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, ha

a) a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy

b) a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja.

 

A fentiek alapján a gázágyú üzemeltetőjének a tevékenység megkezdése előtt zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérnie a Főosztálytól, melyhez mellékelni kell a szabványos zajterhelésről készült mérési jegyzőkönyvet is.

Tevékenység csak a Főosztály által kiadott zajkibocsátási határértéket megállapító határozat birtokában kezdhető meg.

 

A fentiek elmulasztása esetén a Főosztály a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 26. § (1) e) pontja és a 3. sz. melléklet 4.1.a) pontja alapján 100 000 Ft összegű zajbírságot szabhat ki.

 

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket továbbá, hogy a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 79. § (1) bekezdése alapján:

A föld használója a vadkárok, valamint a vadban okozott károk megelőzése érdekében köteles

a) a vadkár elhárításában, illetve csökkentésében a vadászatra jogosulttal egyeztetett, és a károk elhárítására vagy csökkentésére alkalmas módon közreműködni;

b) a károsodás vagy a károkozás veszélye esetén a vadászatra jogosultat haladéktalanul értesíteni és tájékoztatni;

c) a károkozás csökkentése érdekében közvetlenül az erdősült terület mellett található, mezőgazdasági tábla esetén gondoskodni arról, hogy az erdősült terület szélétől legalább 5 méter szélességben olyan mezőgazdasági kultúra kerüljön termesztésre, amely magassága alapján lehetővé teszi az erdőből kiváltó vad észlelését és vadkárelhárító vadászatát;

(2) A föld használója jogosult a vadállomány túlszaporodása miatt a vadászati hatóságnál állományszabályozó vadászat elrendelését kezdeményezni.