Címlap

Levegőtisztaság-védelem

Levegőtisztaság-védelmi engedélyezés:

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§. 23. pontja alapján a légszennyező forrás: levegőterhelést okozó helyhez kötött vagy mozgó forrás.
 
A Rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a felügyelőség a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartalmát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatba vétele esetén a levegővédelmi követelményeket levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.
 
A Rendelet 2.§. 8. pontja alapján diffúz forrás: olyan levegőterhelést okozó tevékenység vagy kibocsátó felület, amelynél a légszennyező anyag kibocsátási jellemzői méréssel vagy műszaki számítással egyértelműen nem határozhatók meg. A felügyelőség a nem környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély köteles (tevékenységek) diffúz légszennyező források közül azok üzemeltetőjét, amellyel szemben hatósági intézkedés szükséges, a forrás bejelentésére kötelezi. Ezen bejelentésre kötelezett diffúz légszennyező forrás működtetéséhez engedély szükséges.
 
A Rendelet 2.§. 23. pontja alapján légszennyező pontforrás: az a levegőterhelést okozó forrás, amelynél a légszennyező anyag kibocsátási jellemzői méréssel vagy műszaki számítással egyértelműen meghatározhatók.
 
A környezetvédelmi hatósághoz benyújtott a helyhez kötött légszennyező pontforrás és diffúz forrás engedély iránti kérelmek tartalmi követelményeit az 5. melléklet tartalmazza, melyek az alábbiak:
 
1. a létesítmény, illetve technológia telepítési helyének jellemzői,
2. helyszínrajz a légszennyező források bejelölésével,
3. a tervezett tevékenység leírása, az épület, építmény, berendezés (a továbbiakban együttesen: létesítmény) légszennyező forrásainál alkalmazott technológia ismertetése,
4. a létesítményben, illetve a technológiában felhasznált nyersanyagok, segédanyagok és egyéb adalékanyagok, valamint az energiahordozók minőségi jellemzői és mennyiségi adatai,
5. a létesítményben, illetve a technológiában termelt energia, késztermékek minőségi jellemzői és mennyiségi adatai,
6. a létesítmény, illetve technológia légszennyező forrásai,
7. a létesítmény, illetve technológia várható kibocsátásai a környezeti elemekbe, a kibocsátások mennyiségi és minőségi jellemzői, a környezetre gyakorolt lényeges hatások,
8. a kibocsátások megelőzését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését szolgáló technológiai eljárások és egyéb műszaki megoldások,
9. ahol szükséges, a létesítményben, illetve a technológiában a hulladékok keletkezését megelőző, vagy csökkentő tervezett intézkedések,
10. további intézkedések, amelyek az energiahatékonyságot, a biztonságot, a szennyezések megelőzését szolgálják,
11. a kibocsátások folyamatos ellenőrzését biztosító intézkedések,
12. annak bemutatása, hogy az alkalmazott technológia, termelési eljárás megfelel az elérhető legjobb technikának,
13. a hatásterület lehatárolása,
14. az 1-12. pontokban részletezettek közérthető összefoglalása.
 
 
Védelmi övezet megállapítása:
 
A Rendelet 5.§. 3. pontja alapján a jogszabály hatálybalépését követően engedélyezett, bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania.
A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség a védelmi övezet nagyságát - a környezetvédelmi engedélyben, egységes környezethasználati engedélyben a legnagyobb teljesítmény-kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok (különösen az uralkodó szélirány, időjárási viszonyok) mellett, a domborzat, a védőelemek és a védendő területek, építmények figyelembevételével - a légszennyező forrás határától számított, legalább 300, legfeljebb 1000 méter távolságban lehatárolt területben határozza meg.
 
 
 
 
Levegőtisztaság-védelemhez kapcsolódó adatszolgáltatások:
 
 A Rendelet 31.§. 1. pontja alapján az engedélyköteles, illetve a 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet (E-PRTR) I. melléklete szerinti légszennyező pont- és diffúz forrás üzemeltetője legkésőbb a légszennyező forrás működési engedélykérelmének benyújtásával egyidejűleg, vagy az előzőektől eltérő esetben legkésőbb a tevékenység megkezdése előtt a felügyelőség részére a Rendelet 4. melléklete szerinti adattartalommal levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést (LAL) köteles tenni.
 
A Rendelet 31.§. 1. pontja alapján az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetője a tárgyévet követő év március 31-ig a felügyelőség részére a Rendelet 7. melléklete szerinti adattartalommal éves levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM) köteles tenni.
 
·           Az adatszolgáltatásra kötelezettnek lehetősége van az elektronikus adatszolgáltatásra a LAL és LM lapok tekintetében, melyet írásban kell jelezniük a felügyelőség felé,
 
·           Az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú berendezések közül a 3 kg vagy annál több ózonkárosító szabályozott anyagot, illetve fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó berendezésekre vonatkozó éves jelentéseket, illetve alapbejelentéseket az OMKT elektronikus nyilvántartásába kell feltölteni. www.hlhmonitoring.hu
 
Szivárgásvizsgálat a 3 kg vagy annál több ózonkárosító szabályozott anyagot, illetve fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó berendezéseknél
 
A 310/2008. (XII.20.) számú az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről szóló kormányrendelet alapján a 3 kg vagy annál több ózonkárosító szabályozott anyagot, illetve fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó berendezések esetében az üzemeltetőnek szivárgásvizsgálatot kell végeztetnie. A szivárgásvizsgálat gyakoriságát a rendelet a berendezésekben található hűtőközeg mennyisége alapján határozza meg. A szivárgásvizsgálatra képesített cégek jegyzéke a www.hlhmonitoring.hu honlapon érhetőek el. A honlapon ellenőrizhetjük, hogy adott vállalkozó jogosult-e szivárgásvizsgálat elvégzésére, illetve hűtőközeg utántöltésre.
 
Légszennyezettség
 
A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékességi területének levegőminőségi állapotát elsősorban a közlekedés okozta kibocsátások határozzák meg.
Az utóbbi évekre jellemző, hogy a tüzeléstechnikai eredetű légszennyező anyagok kibocsátása az energiahordozóban bekövetkezett váltás miatt csökkent. Az ipari eredetű légszennyezést az elmaradt iparosítás miatt összességében nem okoz problémát. A működő, légszennyezést okozó technológiákra jellemző, hogy a kedvezőtlen kibocsátási értékeket elsősorban a technológiák korszerűtlensége okozta.
Területünkön a légszennyező pontforrások több mint 90%-a 20 m, vagy annál alacsonyabb magasságban bocsát ki szennyezőanyagokat, ami arra enged következtetni, hogy a lakossági légszennyezéssel és a közlekedéssel együtt elsősorban lokálisan befolyásolják egy adott település levegőkörnyezeti állapotát.
 
 Nyíregyháza közigazgatási területén egy automata mérőállomás található a Széna téren, melyet 1996-ban telepítették. A mérőállomás a PM10, nitrogén-dioxidot, szén-monoxid, ózon és kén-dioxid komponenseket mér folyamatosan a meteorológiai paraméterek mellett (hőmérséklet, szélsebesség, szélirány, relatív páratartalom, légnyomás, napsugárzás), melynek adatai a http://www.kvvm.hu/olm/station.php?id=50 oldalon megtekinthetőek.
 
Nyíregyházán elsősorban a szálló por és a nitrogén-dioxid koncentrációjának megnövekedése kedvezőtlen meteorológiai körülmények között (köd, szélcsend). A szennyezőanyagok közül Nyíregyházán elsősorban a szálló por okoz gondot, annak is a 10 mikrométernél kisebb átmérőjű részecskéi (továbbiakban PM10).
 
A túllépések döntő része a fűtési félévben tapasztalható, túlnyomórészt a közlekedés és a lakossági fűtés következtében, kedvezőtlen meteorológiai viszonyok között.
 
A Felügyelőség illetékességi területén nitrogén-dioxid mérés Kisvárda, Mátészalka, Nyíregyháza, és Záhony városok közigazgatási területén történik manuális mérőhálózattal.

Elérhetőség

4400 Nyíregyháza,
Kölcsey u. 12-14.

Pf.: 246

 

Elérhetőség

 

Központi szám:

(42) 598-930

 

Fax:

(42) 598-941

 

Ügyeleti telefonszám:

(30) 620-7007

 

zoldhatosag [at] szabolcs [dot] gov [dot] hu (E-Mail)
 
Számla szám:
10044001-00299695-00000000
 
  
Ügyfélfogadási idő:

hétfő és péntek
8.00-12.00

szerda
8.00-12.00
13.00-16.00

 

 

Hírdetmények

 OLM
 Téka program

Vadonleső

Zöldfesztivál