Címlap

Kút

Kút, visszatápláló kút vízjogi létesítési engedélyezési eljárás formai és tartalmi követelményei:

-          Kérelem
-          A 33/2005 (XII. 27.) KvVM rendeletnek megfelelő igazgatási ,szolgáltatási díj:
-          Víztermelő kutak (hideg vizes) esetén: fenti rendelet 1. számú melléklete 20.3.1-5. pontja:
20.3.1: vízhasználat 5 m3/nap mennyiségig:          20.000 Ft
20.3.2: vízhasználat 5-15 m3/nap mennyiségig:          60.000 Ft
20.3.3: vízhasználat 15-50 m3/nap mennyiségig:           90.000 Ft
20.3.4: vízhasználat 50-100 m3/nap mennyiségig:          120.000 Ft
20.3.5: vízhasználat 100 m3/nap fölött:                    150.000 Ft
-        Hévízkutak és egyéb geotermikus vízhasználat esetén 20.3.6.:  500.000 Ft
-        Visszasajtoló kút önálló engedélyezési eljárásban:
     20.3.7: visszasajtolás 5 m3/nap mennyiségig: 10.000 Ft
    20.3.8: visszasajtolás 5 m3/nap-15 m3/nap mennyiségig: 30.000 Ft
         20.3.9: visszasajtolás 15 m3/nap vízmennyiség felett: 75.000 Ft
         20.3.10: víztermelő és visszasajtoló kútpár:               20.3.1-5. pont 150 %-a
- Monitoring kutak
      20.3.10. pont:   kutanként        5.000 Ft
- Kúteltömedékelés kutanként   5.000 Ft                             
-        Szaktervező (VZ és VZ-T kamarai engedély jelölése) által összeállított tervdokumentáció 5 példánya. A tervdokumentáció formai és tartalmi követelményei a 18/1996. (VI. 13.)KHVM rendelet 2. számú melléklete I/A pontja tartalmazza:
- 1. műszaki leírás
a) a felszín alatti vízhasználat; a vízigénybevételt, illetve a vízbesajtolást szolgáló vízilétesítmény típusa, a vízhasználat minősítése (így például: köz-, magán) a vízhasználat célja (így például: ivó-, ipari-, öntözési-, egyéb mezőgazdasági-, fürdővízellátási, illetve energetikai-, kárfelszámolási-, bányászati hasznosítás) a vízilétesítmény típusa (így például: fúrt-, ásott-, csápos-, sírkút, vagy galéria, vagy forrás), a felszín alatti víz típusa (így például: partiszűrésű-, talaj-, réteg-, karszt-, hasadékvíz), továbbá a felszín alatti víz hőmérséklete (hideg- vagy termál) helye [így például: közigazgatási egység, helyrajzi szám, EOV koordináták, terepszint feletti magasság (m Bf.)];
b) a vízhasználat mértékadó kapacitása (mennyiségi, minőségi bontás, maximális vízhozam, vízminőség-változás) l/percben és m3/napban, a vízminőség, a vízkészlet és a vízhasználat szempontjából;
d)  a vízilétesítmény részletes műszaki leírása,
da) kutak esetében (a talpmélység, a béléscsövezés mélysége, átmérője, a szűrőzés mélysége, átmérője),
db) kapacitás (l/perc, m3/nap, m3/év),
dc) vízhasználat módja (szabad kifolyású vagy szivattyús, ez utóbbi esetben a szivattyú típusa, elhelyezése, kapacitása és üzemi jellemzői),
dd) kapcsolódó műtárgyak és azok paraméterei (így például a kútfejakna),
de) vízmérési és mintavételi megoldások,
df) egyéb jellemző műszaki adatok, méretek és metszetek;
e) a vízbázis védettsége, védőidom, védőterületek, védősáv
eb) a vízföldtani modell ismertetése:
1. a rétegek, rétegcsoportok becsült, meghatározott vízföldtani paramétereit (porozitás, tárolási tényező, rétegvastagság, transzmisszibilitás, vertikális áteresztőképességi együttható) a felszíntől egészen a legmélyebb megcsapolási szint alatti rétegcsoporttal bezáróan,
2. a rétegek, rétegcsoportok becsült, meghatározott vízföldtani paraméterei a felszíntől a legmélyebb megcsapolási szint alatti rétegcsoportig,
4. a vizsgált teljes területen található, kimutatható hatással rendelkező vízkivételek leírása, számításba véve a már legalább elvi engedéllyel rendelkező tervezett vízkivételeket,
5. a vizsgált terület felszín alatti vizei minőségi jellemzése az érvényes műszaki szabályozások szerint (úgy, hogy a bemutatás részletessége arányban legyen az egyes víztesteknek a tervezett vízkivétel utánpótlódásában betöltött szerepével);
2. általános (átnézetes) helyszínrajz 1:10000 méretarányban, amely feltünteti a vízbeszerzés helyét
3. részletes helyszínrajz 1:1000-1:4000 méretarányban feltüntetve
a) a vízbeszerzési létesítmény(ek) közvetlen környezetének eredeti és a tervezett állapotát a szükséges vízszintes és magassági adatokkal,
b) az érintett terület(ek) helyrajzi számát és határoló vonalát,
4. a vízbeszerzési létesítmény és csatlakozó létesítményei (kútfejakna, gépészet, a kútnak vízellátó műbe tervezett bekapcsolás esetén a bekötésnek és műtárgyainak) általános terve;
6. mélyfúrású kutak esetén a vízbeszerzési (vízföldtani) tervet.
 
-        A terület feletti rendelkezési jog igazolására 3 hónapnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap és földhivatali térképkivonat eredeti példánya. Amennyiben a terület nem az engedélyesé, úgy tulajdonosi hozzájárulás, bérleti szerződés, stb. Amennyiben a tulajdoni lapon E.ON, TIGÁZ, Földhivatal, MOL NyRt, stb szolgalmi jogi bejegyzés szerepel, úgy üzemeltetői nyilatkozat.        
-        Amennyiben az engedélyes nem saját maga jár el az ügyben, hanem meghatalmaz valakit, úgy meghatalmazás eredeti példánya.
-        Magán személy esetén a meghatalmazást 2 tanúval is alá kell íratni.
 

 
Engedély módosítási eljárás formai és tartalmi követelményei
Vízjogi létesítési engedély módosítása:
 
-          Kérelem
-          A 33/2005 (XII. 27.) KvVM rendeletnek megfelelő igazgatási, szolgáltatási díj:
Fenti rendelet 1. számú melléklete 44. pont: A vízjogi létesítési engedélyezési eljárás során  megállapított díjtétel 50 %-a.
Névátírás esetén ha az új engedélyes a réginek jogutódja: Fenti rendelet 1. számú melléklete  45. pontja: 5.500 Ft/engedély
-          A terület feletti rendelkezési jog igazolására 3 hónapnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap és földhivatali térképkivonat eredeti példánya. Amennyiben a terület nem az engedélyesé, úgy tulajdonosi hozzájárulás, bérleti szerződés, stb.
-          Amennyiben a vízjogi létesítési engedély érvényességi idejének meghosszabbításáról van szó:
Korszerűségi felülvizsgálat
Amennyiben a tulajdoni lapon E.ON, TIGÁZ, Földhivatal, MOL NyRt, stb szolgalmi jogi
bejegyzés szerepel, úgy üzemeltetői nyilatkozat.       
-          Amennyiben az engedélyes nem saját maga jár el az ügyben, hanem meghatalmaz valakit, úgy meghatalmazás eredeti példánya.
Magán személy esetén a meghatalmazást 2 tanúval is alá kell íratni.
 

 

Elérhetőség

4400 Nyíregyháza,
Kölcsey u. 12-14.

Pf.: 246

 

Elérhetőség

 

Központi szám:

(42) 598-930

 

Fax:

(42) 598-941

 

Ügyeleti telefonszám:

(30) 620-7007

 

zoldhatosag [at] szabolcs [dot] gov [dot] hu (E-Mail)
 
Számla szám:
10044001-00299695-00000000
 
  
Ügyfélfogadási idő:

hétfő és péntek
8.00-12.00

szerda
8.00-12.00
13.00-16.00

 

 

Hírdetmények

 OLM
 Téka program

Vadonleső

Zöldfesztivál